Thiết kế Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học

Thiết Kế khách sạn – Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học – Đại Học Thể Dục Thể thao.

– Trung tâm được thiết kế trong khuôn viên mới của ĐHTDTT
– Với thiết kế 3 tầng diện tích sàn hơn 500m2.

Thiết kế trung tâm nghiên cứu khoa học - Đại học thể dục thể thao
Thiết kế trung tâm nghiên cứu khoa học – Đại học thể dục thể thao